S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Podrobné informácie a nastavenie cookies nájdete TU .

KONTAKTY

S D S, s.r.o.
PO BOX 55
908 01 Kúty
tel: +421 233 88 82 45
fax: +420 325 595 669
kontakt@sds-group.cz
expedice@disneyobchod.cz
kontakt@sds-group.cz

Obchodné podmienky

Korenšpondenčná adresa:

S D S, s.r.o.

P.O. Box 55

901 01 Kúty

 

tel: +421 233 88 82 45

e-mail: kontakt@sds-group.cz

 

 

Prevádzkovateľ:

SDS s.r.o.

Lázeňská 826

289 12 Sadská

Česká Republika

Spoločnosť je zaregistrovaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 28195

IČ: 48948781

DIČ: CZ48948781

IČ DPH: SK4020392717

 

tel: + 421 233 88 82 45

fax: +420 325 595 669

e-mail: expedice@disneyobchod.cz

 

Objednávky

 

objednávku je možno urobiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

prostredníctvom e-shopu na adrese www.disney-obchod.sk

telefonicky : +421 233 88 82 45

 

Všetky objednávky sú považované za záväzné.

 

Po obdržaní objednávky bude odoslané potvrdenie tejto objednávky na Váš e-mail.

Pokiaľ ste zvolili platbu prevodom, prosíme o úhradu ceny (CELKOM s DPH) na účet č. 2400422906/8330 FIO Banka, IBAN: SK6583300000002400422906, BIC: FIOZSKBAXXX. Ako VS prosím vždy uvádzajte číslo objednávky. Prosíme o zadanie platby do 5 dní. Po túto dobu Vám tovar rezervujeme.

 

Objednávky väčšinou vybavujeme do 5 pracovných dní. Pokiaľ nebudeme schopní objednávku vybaviť do 5 pracovných dní, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom e-mailu.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti S D S, s.r.o. so sídlom Dr. Sokola 828, 289 12 Sadská, Česká republika IČO: 48948781, DIČ: CZ4894881 IČ DPH: SK4020392717., zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe oddiel: C, Vložka číslo: 28195 tel. 0 233 888 245 e-mail: kontakt@sds-group.cz a kupujúceho.

 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu  www.krajina-deti.sk

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako "kupujúci").

 

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

 • OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú zmenu dodacej doby. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4.  zrušené

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

 

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje platnú cenu objednaného tovaru a cenu dopravy uvedenú na internetovej stránke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

 • DODACIE PODMIENKY

 

3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 10 dní od dátumu overenia objednávky.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

 • CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

 

4.1. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou.

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

 

 • PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

 • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí.

6.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

6.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 1. a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 2. b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 3. c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 1. a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 2. b) vystavená cena tovaru bola chybná

6.6. Neprevzatie zásielky s objednaným tovarom nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo požadovať úhradu všetkých nákladov spojených s takto neprevzatou zásielkou. Všetky spory sú riešené súdnou cestou v súlade s právnymi predpismi.

 

 

 • ZÁRUKA A SERVIS

 

7.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

7.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený,

7.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

7.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu oznámiť vhodným spôsobom predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti nájdete aj v dokumentu Podmienky ochrany osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu 3 rokov a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail kontakt@sds-group.cz. Toto neplatí pre údaje, ktoré musí predávajúci povinne evidovať na základe platných právných predpisov. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie, pokiaľ bola urobená.

8.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

 

 

 

 

Platby a odber

 

SLOVENSKÁ POŠTA (odoslanie len v stredu - expedícia útorok popoludní, dodanie D+1)

pri platbe dobierkou:

Balík na poštu (Expresný balík) - 5.30 € - objednávka nad 70 € ZADARMO

Balík do domu (Expresný balík) - 5.50 € - objednávka nad 70 € ZADARMO

pri platbe prevodom, alebo kartou:

Balík na poštu (Expresný balík) - 4.10 € - objednávka nad 70 € ZADARMO

Balík do domu (Expresný balík) - 4.30 € - objednávka nad 70 € ZADARMO

 

ZÁSIELKOVŇA*

Balík do 5 kg  - 3.50 € (pri platbe prevodom, alebo kartou) - objednávka nad 70 € ZADARMO

Balík do 5 kg  - 4.70 € (pri platbe dobierkou) - objednávka nad 70 € ZADARMO

Expedícia každý pracovný deň, dodanie Bratislava a velká mestá D+1 (len v pracovných dňoch), ostatné pobočky D+2 (len v pracovných dňoch). Odkaz na prevádzkovateľa služby ZÁSIELKOVŇA

 

KURIER ReMax/Zásielkovňa na adresu (odoslanie každý pracovný deň, dodanie za 2 - 3 pracovné dni) 

kurier - 6.30 € (pri platbe prevodom, alebo kartou) - objednávka nad 100 € ZADARMO

kurier - 7.50 € (pri platbe dobierkou) - objednávka nad 100 € ZADARMO

 

KURIER Slovak Parcel, DHL (odoslanie každý pracovný deň, dodanie 2 pracovné dni)

kurier - 8.00 € (pri platbe prevodom, alebo kartou)

kurier - 9.20 € (pri platbe dobierkou)

 

 

Storno objednávky

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodov do 24 hodín od odoslania objednávky našej firme. Storno nie je možné, pokiaľ bola zásielka odoslaná. Predávajúci uplatní nárok na úhradu škody, najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka špeciálne zhotoviť.

 

 

 

Odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatí tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom, alebo listom vloženým do zásielky) na adrese S D S, s.r.o., P.O.BOX 55, 908 01, Kúty 1. Na rovnakú adresu zašlite aj tovar. Pokiaľ zasielate informáciu o odstúpeniu od zmluvy samostatne, priložte ho ešte raz aj k vrátenému tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť prevádzok Zásielkovňa. Postupujte rovnako ako u reklamovaného tovaru. V tomto prípade Vám od vracenej kupnej ceny bude odrátaná čiastka 3,50 € za dopravu tovaru od Vás k nám.

A) prostrednictvom prevádzok Zásielkovňa. Klikněte na následujúci odkaz a vyplňte požadované údaje: https://www.zasilkovna.cz/zpetna-zasilka/bIpUManfpB

Na zadaný e-mail Vám príde štítok pro označenie balíčka s vraceným tovarom. Štítok prosíém vytlačte. Vnútri zásielky prosím nezabudnite priložit formulár ODSTÚPENIE OD ZMLUVY .. stáhnete tu. Balík pak odneste na ľubovolnou pobočku zásielkovne.

Ak nemáte prístup k tlačiarni, tak na odkaz netreba klikať. Kontaktujte nás a my Vám sdelíme špeciálny návratový kód, ktorý v zásielkovni nahlásite. Ani formulár netraba tlačit, stačí vyplniť požadované údaje na papier a priložiť k tovaru.

Zoznam pobočiek nájdete tu (https://www.zasielkovna.sk/pobocky)

B) poštou na kontaktnej adrese v Kútoch. Pozor na tejto adrese nie možné predať tovar osobne ani prebrať od kuriera!

Tovar posielajte doporučene (nie na dobierku).

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Pre vrátenie peňazí na účet je nutné uvádzať IBAN a BIC (SWIFT) Vášho bankového účtu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Neprevzatie zásielky s objednaným tovarom nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo požadovať úhradu všetkých administratívnych nákladov spojených s takto neprevzatou zásielkou. Všetky spory sú riešené súdnou cestou v súlade s právnymi predpismi.

 Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie sa vybavujú podľa reklamačného poriadku, v súlade s Občianskym zákonníkom a so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Pri zaslaní reklamácie odporúčame priložiť vyplnený reklamačný protokol.

Reklamácia sa uplatňuje

A) prostrednictvom prevádzok Zásielkovňa. Klikněte na následujúci odkaz a vyplňte požadované údaje: https://www.zasilkovna.cz/zpetna-zasilka/bIpUManfpB

Na zadaný e-mail Vám príde štítok pro označenie balíčka s vraceným tovarom. Štítok prosíém vytlačte. Vnútri zásielky prosím nezabudnite priložit reklamačný formulár. Balík pak odneste na ľubovolnou pobočku zásielkovne. Dopravu v tomto prípadě platí príjemca.

Ak nemáte prístup k tlačiarni, tak na odkaz netreba klikať. Kontaktujte nás a my Vám sdelíme špeciálny návratový kód, ktorý v zásielkovni nahlásite. Ani formulár netraba tlačit, stačí vyplniť požadované údaje na papier a priložiť k tovaru.

Zoznam pobočiek nájdete tu (https://www.zasielkovna.sk/pobocky)

Spolu s reklamovaným tovarom odporúčame zaslať vyplnený   REKLAMAČNÝ FORMULÁR (stáhnite tu)

B) poštou na kontaktnej adrese v Kútoch. Pozor na tejto adrese nie možné predať tovar osobne ani prebrať od kuriera!

Pre vrátenie peňazí na účet je nutné uvádzať IBAN a BIC (SWIFT) Vášho bankového účtu

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodné podmienky platné do 21.5.2018 nájdete tu.

ZDc2M2UzN